Lorem ipsum doloris sit ames un principy sit dolores ames un principy
Přihlásit se
O programu
Vyzkoušejte si
Ceny a licence
Ke stažení
Podpora
Kontakty
Hotové kurzy pro okamžité nasazení ve firmě
Firemní kurzy:
Školení řidičů
Manažerské kurzy
Kontaktnujte nás

Nabídka hotových e-learningových kurzů se stále rozšiřuje a reflektuje nejvíce žádané oblasti e-learningového vzdělávání. Na přípravě kurzů spolupracujeme s odborníky z různých oborů. Pokud si nevyberete z naší nabídky, připravíme pro vás individuální kurzy přesně na míru.

Kurzy jsou připraveny v e-learningovém systému EduBase. Vybrat si můžete ze dvou variant:
1. Jako náplně do vaší instalace programu EduBase (Content)
2. Jako samostatné e-learningové kurzy (Kompletní e-kurz)
V obou případech bude výsledný e-learningový kurz vypadat stejně.

Která z variant je pro vás lepší? Srovnejte jejich výhody

ContentKompletní e-kurz
Bez nutnosti kupovat licenci systému EduBase
Možnost editace a doplnění kurzů
Provoz na serveru organizace
Časově neomezené využití kurzů
Neomezený počet účastníků kurzu
Podpora tabletů a smartphonů
Možnost tisku kurzů a testů
Varianta je pro vás výhodnější
v případě, že:
- připravujete si vlastní vzdělávací materiály
- již máte licenci EduBase
- chcete si hotové kurzy upravit a doplnit
- chcete zakoupit více hotových kurzů
- nechcete do dodaných kurzů zasahovat, pouze je využít
- využijete jen jeden e-kurz

Školení řidičů referenčních vozidel

Kurz je určen pro řidiče firemních vozidel, kteří musí být 1x ročně proškoleni o pravidlech silničního
provozu a bezpečnosti jízdy. Kurz je zaměřen na časté chyby řidičů, tipy pro bezpečnou jízdu a výrazně
informuje o změnách v zákonech od 1. 1. 2013. Kurz je doplněn odkazy na přesné znění zákonů a kompletní sadou testových úloh autoškoly. Do kurzu je možné doplnit vlastní texty i testové otázky týkající se Vaší organizace. Kurz obsahuje přes 70 kapitol a 861 testových otázek.

Podívejte se na ukázku

Manažerské kurzy

Systémové vzdělávací programy tvoří vzájemně provázaný vzdělávací systém, který vychází z metodiky Management byCompetencies (MbC).

Kurzy připraveny ve spolupráci s firmou ATTN Consulting s.r.o. Více na edu.attis.cz

Měkké (na lidi zaměřené) kurzy (Soft Skills)

Sada kurzů, které rozvíjejí a prohlubují základní teoretické koncepty MbC a dále se zaměřují především na kompetence (způsobilosti) potřebné k úspěšné komunikaci a spolupráci jak mezi manažerem a podřízeným, tak na horizontální úrovni ve skupinách a týmech. Přitom nezapomínají i na oblast sebe zvládání jednotlivce. Všechny kurzy tohoto bloku mají metodickou oporu v řadě velmi úspěšných knih autora kurzů Jiřího Plamínka, který tyto kurzy také lektoruje a metodicky vede lektorský tým.

Kurzy jsou k dispozici ve formě e-learningu a lze je doplnit o navazující klasické tréninky pro cílený rozvoj získaných znalostí a nácvik jejich použití v praxi.

M1 Vedení vitální firmy
Řízení firmy MbC - diagnostika a řízení vitálních znaků
Kurz je určen především pro vrcholové a střední manažery, ale také pro všechny, kdo chtějí firmu pochopit a řídit jako přehledně uspořádaný systém s jasnou vnitřní logikou. Kurz vychází z Teorie vitality (J. Plamínek, Alfa Publishing,2006). Účastníci se naučí identifikovat vitální znaky firmy (užitečnost, efektivitu, stabilitu a dynamiku), pochopí jejich vzájemné vazby a naučí se identifikovat omezení rozvoje firmy a řízeným způsobem ho odstraňovat. V kurzu jsou vysvětleny klíčové role lidí ve firmě – lídrů, manažerů a vykonavatelů a také výstupy, které by nositelé těchto rolí měli poskytovat. Na základě získaných poznatků se účastníci naučí analyzovat celkový stav firmy, diagnostikovat příčiny problémů a omezení a systémovým způsobem řídit udržitelný rozvoj firmy.
M2 Vedení lidí a volba manažerského stylu
Osobní vůdcovství - leadership; Souvislostní a strategické myšlení; Realizace, důslednost, pružnost, samostatnost
Kurz je určen pro manažery všech úrovní a pro vedoucí projektových a procesních týmů. V kurzu se účastníci naučí správně klasifikovat typy lidských zdrojů - schopnosti, vlastnosti a postoje – a pochopí, jak je využívat a rozvíjet. Dále se naučí jednoduchým způsobem diagnostikovat lidské zdroje svých podřízených a kolegů a seznámí se s jednoduchou strategií jejich rozvoje. Dále se seznámí s koncepcí budování firemní struktury a získané poznatky promítnout do volby a uplatnění manažerského stylu, který je adekvátní pro konkrétní úkoly, řízené lidi a aktuální situace.
M3 Zadávání úloh a hodnocení lidí
Vedení a řízení jednotlivců
Kurz je určen pro manažery všech úrovní a pro vedoucí projektových a procesních týmů. Je zaměřen na důležité prvky základní úlohy manažera - zadávání a hodnocení úloh. Seznamuje s tím, jak rozhodnout, zda úlohu vykonat nebo delegovat. Ukazuje správný způsob zadávání úloh včetně principů „smart“ zadání a základních prvků motivace. Dále se účastníci seznámí se správným hodnocením úloh včetně techniky vedení hodnotícího rozhovoru, který v kurzu představen formou jednoduchých příkladů.
M4 Manažerská komunikace
Jednání a lidmi a komunikace; Rozpoznávání a tématizace problémů; Souvislostní a strategické myšlení
Kurz je určen nejen pro manažery všech úrovní, ale také pro všechny, kdo chtějí pochopit a prakticky využít principy úspěšné komunikace. Kurz představuje základní principy komunikace, ukazuje složky předávaného sdělení, věnuje se vztahové a obsahové složce sdělení. Představuje transakční analýzu a učí správně využívat stavy rodič – dítě – dospělý. Učí účastníky rozpoznat nejrozšířenější manipulační techniky a osvojit si základní předpoklady a návyky kvalitní komunikace. Dále se věnuje prezentaci a technice vedení dialogu.
M5 Vedení porad
Vedení porad a skupinových diskusí; Třídění a hodnocení, výběr priorit; Sdělování, prezentace; Rozhodování
Kurz je určen pro manažery všech úrovní a pro vedoucí projektových, procesních a řešitelských týmů. Účastníci se naučí rozlišovat a správně využívat typy porad podle témat a způsobu řízení diskuse. Kurz seznamuje účastníky se strukturou a dynamikou porady, učí rozpoznávat a využívat krize. Ukazuje správný způsob vedení porady v závislosti na účelu porady. Účastníci poznají role na poradách, podrobněji se seznámí s rolí facilitátora. Dále se kurz podrobně věnuje všem důležitým aspektům pro přípravu a organizaci porad.
M6 Motivace lidí
Vedení a řízení jednotlivců. Plnění úloh a loajalita.
Kurz je určen pro manažery všech úrovní. Účastníci se seznámí se základními pojmy v oblasti motivace a stimulace, naučí se využívat „zlaté pravidlo motivace“ a další klíčové principy motivace. Kurz dále učí identifikovat vliv osobnosti, prostředí a okamžité situace na motivaci. Podstatná část kurzu je věnována osobnostním motivačním typům. Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní motivační typy podle projevů chování, poznají, jaký typ úloh pro různé lidi volit a jak je správně motivujícím způsobem formulovat.
M7 Mezilidské vztahy a týmová spolupráce
Vedení a řízení skupin; Využívání spolupráce a synergie; Využívání soutěžení a konfliktů
Kurz je určen pro manažery všech úrovní a pro vedoucí projektových, procesních a řešitelských týmů, ale také pro všechny členy týmů a skupin, které chtějí zlepšit svoji efektivitu a vnitřní vztahy. Účastníci se naučí rozpoznat a správně ovlivňovat základní typy vztahového chování – spolupráci, soutěž, přizpůsobení a destrukci. Pochopí, v jakých situacích jednotlivé typy vztahového chování využívat a jak stimulovat lidi ve skupině, aby se požadovaným způsobem skutečně chovali. Kurz se dále věnuje principům budování úspěšného týmu – týmovým rolím, dynamice vývoje týmu i vhodnému manažerskému stylu pro řízení týmu.
M8 Vyjednávání
Analýza postojů a zájmů; Volba úspěšného vyjednávacího stylu; Uzavírání dohod a BATNA
Kurz je určen pro široké spektrum účastníků, kteří ke své práci potřebují úspěšně vyjednávat. Účastníci se naučí pracovat s batnou (zkratka z termínu „bestalternative to a negotiatedagreement“), identifikovat vyjednávací prostor, rozpoznávat a správně využívat různé vyjednávací styly. Kurz je dále zaměřen na přípravu vyjednávání - analýzu zájmu analýzu vlivu a na správnou volbu strategií a taktik vyjednávání. Vysvětluje postup vyjednávání od sociální konverzace přes společné zájmy k zájmům konfliktním a k uzavření dohody.
M9 Vyjednávání
Rozpoznání problému a konfliktu; Depersonifikace; Volba a využití vhodné metody řešení konfliktu
Kurz je určen pro široké spektrum účastníků, kteří ke své práci potřebují úspěšně zvládat konflikty. Účastníci se naučí vnímat význam konfliktu pro rozvoj systémů a jeho vliv na rovnováhu a stabilitu systému. V rámci kurzu pak budou seznámeni se základními principy řešení interpersonálních konfliktů a s metodami, které lze při řešení konfliktu využit s ohledem na míru kontroly nad procesem jednání a nad dosaženým výsledkem. Kurz se dále věnuje vývojovým fázím konfliktu a doporučuje odpovídající nástroje pro jednotlivé fáze. V závěrečné části se kurz věnuje zvládání konfliktních lidí.
M10 Sebepoznání, sebeřízení a zvládání stresu
Sebepoznání a sebeakceptace; Řízení priorit
Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí lépe porozumět sami sobě a na základě tohoto poznání lépe zvládat svůj vlastní rozvoj a zvyšovat svoji odolnost vůči stresu. Účastníci se seznámí s kořeny svých návyků a vzorců chování. Naučí se pochopit, co na své osobnosti mohou změnit a co naopak pouze pochopit a využívat. Kurz je naučí rozhodovat o změně aspektů osobnosti a řídit cíle a priority změny ve vztahu k životním rolím a situacím. Dále se účastníci naučí řídit změny i v kontextu plánování a řízení času – Time Managementu. V závěrečné části se kurz věnuje zvládání stresu.

Tvrdé (na systém zaměřené) kurzy (Hard skills)

Systémově navržená sada kurzů, které rozvíjejí kompetence především v těch metodách řízení, které jsou klíčové pro vytvoření a udržení konkurenční výhody a vysoké výkonnosti. Ideální formou realizace těchto kurzů jsou navazující facilitované workshopy, které kromě rozvoje kompetencí účastníků poskytují i prakticky využitelné výstupy pro organizaci. Všechny kurzy lze realizovat i formou tréninku - tedy řešením problematiky modelových firem a organizací.

T1 Strategické řízení
Využití metod strategické analýzy; Formulace strategického rámce; Dekompozice strategie s využitím strategického kontinua
Kurz je určen pro vrcholové a střední manažery a specialisty, kteří se podílejí na strategickém řízení nebo strategii komunikují svým podřízeným. Účastníci se seznámí se základními metodami strategické analýzy okolí (STEEP, Stakeholders, 5 sil) a metodami interní analýzy. Naučí se formulovat dynamickou SWOT analýzu a doporučení pro tvorbu strategie. V další části se seznámí se stavbou strategického rámce a s transformací strategie na nižší úrovně řízení s využitím metody strategického kontinua. V závěrečné části se kurz věnuje procesu strategického řízení a strategickým kompetencím manažerů.
T2 Řízení procesů
Identifikace a vymezení procesů, tvorba procesní mapy; Řízení rolí v procesech; Analýza a optimalizace procesů; Modelování procesů
Kurz je určen pro manažery všech úrovní, majitele procesů a členy procesních týmů. V rámci kurzu se účastníci naučí rozlišovat mezi procesním a funkčním řízení a poznají architekturu procesů v organizaci. Naučí se základní metody modelování, analýzy a optimalizace procesů a propojení procesů s pracovními náplněmi lidí prostřednictvím matice odpovědnosti. Kurz objasňuje úlohu klíčových rolí v procesním řízení – vlastníka a garanta procesu a poskytuje informace o měření procesů a zlepšování procesů. V závěru se kurz věnuje manažerským kompetencím pro procesní řízení.
T3 Řízení projektů
Definice projektu metodou logického rámce; Řízení přípravy a realizace projektu; Kompetence projektového manažera
Kurz je určen pro manažery všech úrovní, projektové manažery a členy projektových týmů. Kurz objasňuje význam projektů v systému řízení firem. Ukazuje projekt jako specifický typ procesu a zaměřuje na způsob řízení sdílených zdrojů v procesním a projektovém světě. Na příkladu kurz ukazuje, jakým způsobem zformulovat projekt ve vazbě na kontext - účel projektu a parametry okolí, identifikovat rizika a promítnout je do návrhu projektového plánu. Kurz využívá metodu logického rámce. V závěrečné fázi se kurz věnuje složení projektového týmu a také kompetencím projektového manažera a členů týmu.
T4 Řízení výkonu
BalancedScorecard (BSC), Management by Objectives (MBO), hodnocení výkonu
Dekompozice strategie metodou BSC; Řízení cílů a ukazatelů; Reportování a řízení zpětných vazeb
Kurz je určen pro manažery všech úrovní a vlastníky procesů. Účastnici kurzu se naučí dekomponovat strategické cíle s využitím metody BalancedScorecard až na úroveň procesů, organizačních útvarů a jednotlivců. Seznámí se s příklady ukazatelů pro všechny perspektivy BSC a naučí se konstruovat ukazatele s využitím metrik. Dále kurz seznamuje s využitím ukazatelů a metrik pro řízení výkonu – nastavení reportingu, hodnocení plnění ukazatelů a provázání dosaženého výkonu na variabilní složku mzdy. Kurz obsahuje i vzorový příklad procesu řízení výkonu a věnuje se manažerským kompetencím pro tuto oblast.
T5 Řízení kompetencí
Kompetenční modely, hodnocení kompetencí
Identifikace a využití kompetencí; Tvorba kompetenčních modelů s využitím rolí; Hodnocení a rozvoj kompetencí
Kurz je určen pro manažery všech úrovní, vlastníky procesů a personalisty. Účastníci kurzu se seznámí se základy metodiky řízené podle kompetencí. Naučí se propojovat strategii firmy s řízením kompetencí lidí prostřednictvím strategických kompetencí a strategického kontinua firmy. Kurz se věnuje typům kompetencí a konstrukci kompetenčního modelu pro pracovní role a pozice s využitím různých typů lidských zdrojů. Dále kurz představuje hodnotící stupnice kompetence a věnuje se procesu hodnocení kompetencí a vedení hodnotícího rozhovoru. Součástí kurzu jsou příklady kompetencí a kompetenčních modelů.  

Zaujal vás některý z nabízených kurzů?

Kontaktujte nás a vyberte si, o kterém kurzu chcete získat více informací:

Máte-li zájem o vytvoření nového kurzu, uveďte, prosím, jeho zaměření:
Vaše sdělení:*
Název firmy/školy:
Kontaktní osoba:*
Telefon:
E-Mail:*
Odeslat dotaz